หลักคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผมทำงานในสายไอที แต่อยากให้อักษรที่พิมพ์ทุกๆ คำมีคุณค่า […]

Read More หลักคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก